O klube TJ Sokol Žilina

Oddiel karate je súčasťou TJ Sokol Žilina, ktorá zdužuje viacero športových oddielov (cvičenie žien, horolezci, kanoisti, karate, kickbox, turisti). Funguje ako občianske združenie na základe stanov. Jej predsedom a štatutárom je úspešný rýchlostný kanoista a niekoľkonásobný majster Slovenska a sveta Jaroslav Slúčik.

Záujemcovia o športové karate sa môžu prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka, alebo počas hromadných náborov nových členov, ktoré robíme spravidla raz za 1-2 roky. Cvičíme počas školského roku, teda od začiatku septembra do konca júna. Raz za rok organizujeme skúšky technickej vyspelosti (tzv. páskovanie), kde karatisti získavajú vyššie stupne (opasky).

Od svojich zverencov vyžadujeme najmä:

 • 100%-ný zdravotný stav každoročne potvrdený lekárom
 • dochvíľny príchod a disciplinovaný prístup na tréningoch
 • chuť poctivo na sebe pracovať a zlepšovať sa
 • načas platiť členské poplatky - 30 eur mesačne
  • Účet: SK96 0900 0000 0051 5239 4320
  • Variabilný symbol: 527283
  • Špecifický symbol: MMRRRR (mesiac a rok, resp. obdobie platby)
  • Poznámka: karate, priezvisko a meno, mesiac a rok, resp. obdobie platby

Naši cvičenci sa pravidelne zúčastňujú regionálnych, národných aj medzinárodných súťaží. Cestovné výdavky za súťaže, ako aj súťažné chrániče (ruky, nohy, hruď), hradí oddiel zo zozbieraných členských poplatkov a 2% z daní dobrovoľných prispievateľov.

Registrované údaje TJ Sokol Žilina pre športové dotácie
Názov: Telocvičná jednota Sokol Žilina, oddiel karate
Sídlo: Orolská 2, 010 01 Žilina
Štatutár: Jaroslav Slúčik
IČO: 14223953
DIČ: 2020678363
Bank. spojenie: SK30 0900 0000 0000 7651 6943
Stanovy sú registrované na MV SR dňa 13.12.2001 pod č. VVS/1-900/90-19307